Lệnh find trong linux

Lệnh find trong linux được sử dụng để tìm kiếm một file, thư mục, … hay có thể tùy biến rất nhiều. Để thực hiện các bạn cần SSH và login as root trên máy chủ sau đó thực hiện theo…