.htaccess căn bản

.htaccess dùng để thiết lập các tùy chọn: thực thi hay loại bỏ các chức năng, tính năng của Apache. Vì vậy nên soạn thảo một file .htaccess, và lưu nó vào thư mục root của website. 1. .htaccess là…