Vị trí các file cấu hình của cPanel

Trang thảo luận về Vị trí các file cấu hình của cPanel /var/cpanel/accounting.log – lưu thông tin Accounts: Username/Reseller/Owner tương ứng mỗi tài khoản /var/cpanel/accounting.log – lưu thông tin Accounts: Username/Reseller/Owner tương ứng mỗi tài khoản. /var/cpanel/cpanel.conf – nội dung…