Sử dụng FtpSyncToLocal để sao lưu (Backup) dữ liệu từ máy chủ

Sử dụng FtpSyncToLocal để sao lưu (Backup) dữ liệu từ máy chủ

Sử dụng FtpSyncToLocal để sao lưu (Backup) dữ liệu từ máy chủ. Xem chi tiết tại đây!

Giới thiệu FtpSyncToLocal

FtpSyncToLocal là một phần mềm nhỏ do nhà cung cấp phát triển, giúp khách hàng có nhu cầu thường xuyên sao lưu dữ liệu về máy tính. Các tính năng của phần mềm này:

 • Tải về hoặc đồng bộ toàn bộ cấu trúc thư mục trên máy chủ thông qua FTP
 • Giới hạn theo ngày/giờ của tập tin hoặc theo tên tập tin (file mask, ví dụ *.txt, *.log…)
 • Xóa tập tin cũ trên HDD hoặc trên FTP Server
 • Cho phép tải tiếp tục những tập tin bị ngắt giữa chừng hoặc được ghi thêm sau lần tải trước đó (dạng file LOG)
 • Hoạt động dưới hình thức Command Line
 • Có giao diện cấu hình
 • Thực thi một lệnh khác ngay khi một tập tin tải xong hoặc sau khi phiên làm việc hoàn tất

Tải về FtpSyncToLocal

Download phiên bản 1.2: Download – Phần mềm yêu cầu Microsoft.NET Framework 4.x.

 • config.cmd: Dùng để gọi FtpSyncToLocal và mở giao diện cấu hình
 • FtpSyncToLocal.exe: Chương trình chính
 • Log4Net.config: Tập tin cấu hình ghi Log
 • log4net.dll: Thư viện ghi Log

Sử dụng giao diện cấu hình

Đây là cách đơn giản đối với những bạn không quen làm việc với Command Line, bạn chỉ cần chạy tập tin config.cmd để thấy giao diện:

Giao diện cấu hình
Thông số đầu tiên mà bạn nhìn thấy là một danh sách Id, chúng ta gọi đây là Id của các phiên làm việc. Cách sử dụng màn hình này rất đơn giản:

 • Đầu tiên, bạn nhấn nút [New], nhập tên gợi nhớ cho phiên làm việc, ví dụ: Backup Hosting – domain.com.
 • Điền các thông số trên màn hình, chúng tôi sẽ giải thích các thông số ở phần dưới

Sử dụng giao diện Command Line

Khóa Chú thích
-help hoặc -? Hiển thị hướng dẫn
-config Hiển thị giao diện cấu hình, thông tin cấu hình sẽ được lưu vào tập tin config.xml.
-session Thực thi các phiên làm việc đã cấu hình.
Kết nối FTP
-server Địa chỉ máy chủ, ví dụ: -server=ftp.domain.com
-user Username dùng để kết nối.
-pass Password dùng để kết nối.
-timeout Thời gian tối đa cho phép chờ kết nối hoặc chờ dữ liệu (giây).
-resume Bật tính năng tải tiếp tục nếu tập tin trên FTP Server có kích thước nhỏ hơn trên HDD.
-passive Kết nối theo phương thức thụ động, bạn nên dùng tham số này nếu máy tính của bạn phía sau Modem ADSL hoặc Firewall.
Thư mục và Tập tin
-serverpath Thư mục trên FTP Server, ví dụ: -serverpath=/Backup/Db
-localpath Thư mục chứa tập tin trên HDD, ví dụ: -localpath=C:\Backup\Db
-recursive Thực thi trên tất cả thư mục con trên FTP Server
Giới hạn tập tin và Loại bỏ
-filemask Định nghĩa dạng tên tập tin nào được tải về, ví dụ: -filemask=db_website_*.bak
-skipolder Định nghĩa thời gian để xác định tập tin cũ, ví dụ: -skipolder=72 tức là tập tin có thời gian ghi lần cuối sau 72 giờ sẽ không được tải về.
-remove-from-server Tập tin cũ xác định bằng -skipolder sẽ bị xóa khỏi FTP Server
-delete-on-local Tập tin cũ xác định bằng -skipolder, nếu có sẵn trên HDD sẽ bị xóa
Thực thi chương trình ngoài
-execute Đường dẫn tập tin chương trình ngoài, ví dụ: -execute="c:\zip-all-files.cmd"
-execute-at Xác định thời điểm thực thi chương trình ngoài:
file: Ngay khi mỗi tập tin tải về hoàn tất
session: Sau khi tất cả tập tin được tải về.
-execute-and-wait Tạm dừng và chờ chương trình ngoài thực thi hoàn tất

Dùng với Task Scheduler

Phần mềm không có chức năng định giờ thực thi, nhưng bạn có thể sử dụng với Task Scheduler chuẩn của Windows:

 • Đối với Windows XP: Start > All Programs > Accessories > System Tools > Scheduled Tasks
 • Đối với Windows Vista, Windows 7: Start > All Programs > Accessories > System Tools > Task Scheduler

Dòng lệnh dùng trong Scheduler nên trỏ đến tập tin .CMD/.BAT, trong tập tin này bạn khai báo các phiên làm việc. Dĩ nhiên là bạn cũng hoàn toàn có thể chạy FtpSyncToLocal -session để thực thi tất cả các cấu hình đã cài đặt bằng giao diện.

Mẫu một tập tin .CMD


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Phần mềm  >  Hỏi đáp Software


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap phan mem   |   Hoi dap software

Chia sẻ bài viết

Bình luận