SSL phrase pass

SSL phrase pass

Đối với các server hoăc VPS linux khi cấu hình SSL mà key có đặt password thì sau khi restart hoặc restart apache sẽ yêu cầu nhập password của key như hình dưới.

Image

Thông thường chúng ta chỉ cần nhập password của key lúc đăng kí thì apache sẽ start lên bình thường và không có gì xảy ra. Nhưng để tiện dụng hơn chúng ta sẽ viết một script nhỏ để có thể bỏ qua bước này.

  • Đầu tiên cần tạo một file với tên bất kì tại đường dẫn /usr/bin/tenfile và có nội dung như sau:
  • Ở đây chúng ta sẽ tạo file tên ssl_pass.sh và có nội dụng trong ngoặc kép là password của file key sau đó Save lại.
  • Dùng lệnh chmod +x để cho phép thực thi file này
  • Sau đó tìm file cấu hình SSL thường hay có tên file dạng ssl.conf tùy theo control panel đang sử dụng và edit file đó, tìm đến đoạn.

    và thay thế bằng

    Save lại và restart apache chúng ta sẽ thấy không còn hiện thông báo yêu cầu nhập password như trước.


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp SSL  >  Hỏi đáp Bảo mật


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap ssl   |  Hoi dap bao mat

Chia sẻ bài viết

Bình luận