Một số cách sử dụng .htaccess để cấu hình website – P1

Một số cách sử dụng .htaccess để cấu hình website – P1

Chúng ta sẽ đi qua 1 số cách sử dụng .htaccess để cấu hình website mà tôi cho là cần thiết đối với website của bạn.

 • Enable basic rewriting: Server có thể không bật chế độ “mod_rewite” mặc định, để đảm bảo chế độ này được bật, thêm vào file .htaccess tại thư mục root:
 • Enable Symbolic link: trước tiên bạn hãy tìm hiểu về Symbolic links và để chế độ này hoạt động, tính năng: AllowOverride Options cần được enable.
 • Enable AllowOverrid : Đối với các chỉ thị cần tính năng AllowOverride để thực thi như: FollowSymlinks, … Khi cần enable tính năng này tại một thư mục nào đó, ta thêm vào .htaccess (Có thể cấu hình tại file server để áp dụng toàn bộ):

  Việc cấu hình AllowOverride ở thư mục gốc, server sẽ phải tìm kiếm ở tất cả các thư mục để xem nơi nào .htaccess tồn tại, điều này làm chậm tốc độ xử lý. Để hạn chế điều này, disable chế độ AllowOverride tại thư mục gốc và bật lên ở những nơi cần dùng, để disable:

 • Đặt tên lại file .htaccess: tùy biến chúng ta có thể thay đổi tên này và thực hiện trên file cấu hình của server:

  Khi thay đổi tên file .htaccess, cần cập nhật tất cả các cấu hình liên quan. Ví dụ: nếu bạn bảo vệ .htaccess với FilesMatch, định dạng lại file này (với .htaccess đã đổi thành: ht.access):

 • Kế thừa cấu hình từ httpd.conf:
 • Tăng hiệu năng bằng cách truyền tập các ký tự:
 • Cài đặt server Timezone: ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
 • Enable file caching:
 • Bảng quy đổi thời gian:
  300 = 5 minutes
  2700 = 45 minutes
  3600 = 1 hour
  54000 = 15 hours
  86400 = 1 day
  518400 = 6 days
  604800 = 1 week
  1814400 = 3 weeks
  2419200 = 1 month
  26611200 = 11 months
  29030400 = 1 year = never expires
 • Cài đặt ngôn ngữ và kiểu mã hóa mặc định:
 • Gửi kiểu mã hóa và header không cần thẻ meta
 • Giới hạn các request GET và PUT
 • Lựa chọn file xử lý theo phương thức request tới server
 • Thực thi một định dạng file bằng 1 cgi script


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux Server

Chia sẻ bài viết

Bình luận