IIRF: Sử dụng để cấu hình Rewrite URL cho các website trên hosting windows

IIRF: Sử dụng để cấu hình Rewrite URL cho các website trên hosting windows

IIRF là một thư viện khá mạnh mẽ trong việc hỗ trợ rewrite URL trên các website

Để cấu hình Rewrite URL trên windows trở nên dễ dàng và nhanh chóng bạn có thể sử dụng IIRF (Ionics Isapi Rewrite Filter) vì IIRF là một thư viện khá mạnh mẽ trong việc hỗ trợ rewrite URL trên các website, được cài đặt tích hợp vào IIS theo dạng ISAPI Filters.IIRF cho phép người dùng cấu hình Rewrite URL trên website rất đơn giản chỉ cần khai báo trong một tập tin IIRF.ini đặt ngay trong thư mục httpdocs của website.

Tham khảo cài đặt và cấu hình :

IIRF.ini for URL rewriting

Ionics Isapi Rewrite Filter

Examples from Cheeso

URL Replacer

ISAPI_Rewrite

Ví dụ : Một số Ruler Rewirte URL cơ bản


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Hosting  >  Hỏi đáp Plesk


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap hosting   |   Hoi dap plesk

Chia sẻ bài viết

Bình luận