ODBC là gì ?

ODBC là công nghệ Windows cho phép ứng dụng Client nối với cơ … Vì thế ứng dụng Client không cần quan tâm đến kiểu cơ sở dữ liệu? ODBC (viết tắt của Open Database Connectivity – kết nối cơ…