Kích hoạt bản quyền DirectAdmin

Muốn kích hoạt bản quyền DirectAdmin. Xem chi tiết tại đây! Nếu vì lý do nào đó, bạn cần cập nhật License DirectAdmin, bạn cần chạy các lệnh sau, lưu ý bạn phải đăng nhập ở quyền root. [crayon-60cd4225bb11b497192488/] Trong đó…