Các lệnh thao tác với Exim – Linux Mail Server

Các lệnh thao tác với Exim – Linux Mail Server

Exim – Linux Mail Server là một SMTP Server tốt, tuy nhiên đôi lúc bạn cũng phải thao tác để quản lý hàng đợi (Queue) trong trường hợp các user gửi quá nhiều email, hoặc bị Spam làm tắc nghẽn.

 • Hiển thị danh sách các email đang nằm trong Mail Queue:
  exim -bp
 • Xoá một mail đang nằm trong Queue:
  exim -Mrm {message-id}
 • Xoá toàn bộ email đang có trong Queue:
  exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash
 • Gửi toàn bộ email đang có trong Queue:
  /usr/sbin/exim -bp |awk '{print $3}' | xargs -n 1 -P 40 /usr/sbin/exim -v -M
 • Chỉ xem danh sách các email nào đang ở trạng thái Frozen:
  exim -bpr | grep frozen | wc -l
 • Xóa toàn bộ email ở trạng thái Frozen:
  exim -bpr | grep frozen | awk {'print $3'} | xargs exim -Mrm
  hoặc
  exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm
 • Chỉ xóa những email trạng thái Frozen đã hơn 1 ngày:
  exiqgrep -zi -o 86400

WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Email


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap email

Chia sẻ bài viết

Bình luận