Các lệnh thao tác với Exim – Linux Mail Server ( P2 )

Các lệnh thao tác với Exim – Linux Mail Server ( P2 )

Với Các lệnh thao tác với Exim – Linux Mail Server mà mình đã chia sẻ trước đây. Bài này mình giới thiệu thêm cho bạn 1 vài command thường được sử dụng để kiểm tra spam emails & bulk email senders.

Các command thường được sử dụng để kiểm tra spam emails & bulk email senders. Hy vọng sẽ ít nhiều giúp ích bạn trong các trường hợp cụ thể để xử lý vấn đề đang xảy ra tại máy chủ của bạn.

 • Để có được số liệu thống kê – mail stats:
  eximstats -ne -nr /var/log/exim_mainlog >> eximstats.txt
  Tiếp theo bạn mở file eximstats.txt để kiểm tra thông tin.
 • Script để đếm số lượng email trên nhiều tài khoản khác nhau:
  grep ”cwd=” /var/log/exim_mainlog|awk ‘{for(i=1;i<=10;i++){print $i}}’|sort|uniq -c|grep cwd|sort -n
 • Danh sách số lượng mails trên 1 domain:
  exigrep @mydomain.com /var/log/exim_mainlog|grep YYYY-MM-DD|grep Completed|wc -l
 • Liệt kê số lượng mail gửi bởi từ địa chỉ cụ thể:
  exim -bp | awk ‘{print $4}’ |sed ‘/^$/ d’| sort | uniq -c
 • Hiển thị top 50 domains sử dụng Mail server với nhiều tùy chọn sắp xếp:
  eximstats -ne -nr /var/log/exim_mainlog
 • Thống kê danh sách các domain đang gửi nhận mails:
  exim -bp | exiqsumm
 • Thống kê danh sách các IP WAN kết nối đến server sử dụng port 25:
  netstat -plan|grep :25|awk {‘print $5’}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -nk 1
 • Thống kê các “nobody” ownership spamming emails:
  ps -C exim -fH ewww|awk ‘{for(i=1;i<=40;i++){print $i}}’|sort|uniq -c|grep PWD|sort -n
 • Command trên hỗ trợ kiểm tra tiến trình hiện tại, nếu server đã xảy ra tình trạng spam mail, command sau đây có thể hữu ích :
  grep “cwd=” /var/log/exim_mainlog|awk ‘{for(i=1;i<=10;i++){print $i}}’|sort|uniq -c|grep cwd|sort -n
  Kế quả sẽ có dạng :

WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Email


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap email

Chia sẻ bài viết

Bình luận