SSL phrase pass

Đối với các server hoăc VPS linux khi cấu hình SSL mà key có đặt password thì sau khi restart hoặc restart apache sẽ yêu cầu nhập password của key như hình dưới. Thông thường chúng ta chỉ cần nhập…